Melbu Systems Miljøpolicy

Melbu Systems virksomhet og bruk av våre produkter påvirker miljøet lokalt og nasjonalt. Vi vil derfor jobbe systematisk for å redusere denne påvirkningen.

  • Melbu Systems vil jobbe for å forbedre miljøprestasjonene i egen virksomhet og etterleve alle aktuelle myndighetskrav
  • Melbu Systems skal ta inn miljøhensyn i sine kundeprosjekter, og igjennom dette påvirke kunder til positivt miljøarbeid i sin drift
  • Melbu Systems skal prioritere gjenbruk og produktutvikling på produkter som har potensiale til positiv miljøpåvirkning
  • Melbu Systems skal gjennom deltakelse i sine bedriftsnettverk bidra til å spre kunnskap om miljøarbeid, positive holdninger til miljøarbeid og konstruktiv dialog for i felleskap å kunne utvikle framtidige miljøvennlige løsninger.
  • Melbu Systems skal være en positiv kraft i sitt nærmiljø, og søke å holde støy, støv og visuell forurensning på et minimum
  • Melbu Systems fokuserer allerede på mange av FNs bærekraftsmål, og vil jobbe systematisk innenfor flere av disse områdene.