Historien og grunnlaget til dagens Melbu Systems AS

A/S Melbo Slip og Verksted ble grunnlagt i 1912. Formålet var å drive mekanisk verksted og slipsetting av fartøyer for reparasjoner og vedlikehold. Hovedbeskjeftigelsen var reparasjoner og vedlikehold av fiskeflåten på Melbu. Den tette forbindelsen til Christian Frederiksen-imperiet kom til uttrykk ved at både fiskedamperne og motorfartøyene til A/S Neptun tegnet aksjer i verkstedet. Bygningene den første tiden bestod av snekkerverksted og et lite maskinverksted, lagerbygning samt vinsjehus for slippvogn. Nytt og større maskinverkstedbygg ble oppført i Melbu-stein og tatt i bruk i 1919.

Bilde av arbeidsgjengen på Melbo Mek Verksted på 1920 tallet under arbeid med en sildoljetank som skulle til Neptun Foto Museum Nord/Digitalt Arkiv

Dette bygget brukes ennå i dag til maskinverksted og laserskjæring og er nylig renovert med nytt gulv, belysning og nye maskiner. Det ble også på denne tiden (1914-1919) investert i enda en patentslipp, samt arbeiderbolig (Skabo) med spisemesse og kontorer plassert like nord for det nye maskinverkstedet. Skabo ble skilt ut fra bedriften før 1962

Her ser man gammelverkstedet fra 1919, anno 2021 Foto Privat

I 1920 ble navnet forandret til A/S Melbo Mek.Verksted og midt på 20 tallet hadde bedriften rundt 25 ansatte og hadde også startet opp med å produsere produksjonsutstyr til sildeindustrien i form av tanker, transportskruer, tørker osv

Fra kaia på Melbu, antagelig på 20 tallet, med Slipen i bakgrunn med båter både på slipp og ved kai. Foto Museum Nord/Digitalt Arkiv

På denne tiden fikk de nå også motoragentur på svenske ”Bolinder” båtmotorer av semi-diesel typen som også medførte at arbeidere dro Nord-Norge rundt på både monterings og serviceoppdrag for Bolindermotorer.

Da de mange konkursene rammet Melbu tidlig på 1930-tallet gikk også Melbo Mek. overende. Hadsel Sparebank og Vesterålen Fiskeri og Handelsbank tok over boet og ble driftet av mangeårig arbeider og formann, Reinholdt Reinholdsen. Han drev Melbo Mek verksted for bankene under varierende forhold fra 1932- 1935, men i 1935 tar Reinholdsen over som eier.

Bilde fra 40-50 tallet hvor man ser Rystkaia i forgrunn og begge slipene og verkstedbygget og Skabo fra 1919 Foto Museum Nord/Digitalt Arkiv

På slutten av 30 tallet tar driften seg opp og det var på det meste opp mot 40 ansatte i bedriften med bla nærmere 200 slipsettinger i året, primært lokale båter rundt Hadselfjordbassenget. I 1941 ble et nytt aksjeselskap dannet der tre av Reinholdtsen sine sønner gikk inn i bedriften.

I 1957 ble maskinverkstedet utleid til Hadsel Yrkesskole og brukt i opplæringen av skipsmaskinister fram til ca 1965, og gamle Børøysund lå i hele eller deler av denne perioden ankret på Melbu indre Havn og ble brukt som skoleskip i forbindelse med opplæring av maskinister, Børøysund ble i denne perioden kalt HYMA.

Bilde tatt mellom 1962 og 1965, det nye kontorbygget er på plass og HYMA ligger enda i havna Foto Museum Nord/Digitalt Arkiv

 I 1962 ble hele verkstedområdet og bygninger solgt til trålerrederiet A/S Melbutrål. Det ble da en service og vedlikeholdsbedrift for stedets mange havfisketrålere. Nytt navn ble A/S Melbu Verft, disponent var Arnold Reinholdtsen som også var disponent i trålerrederiene A/S Melbutrål og A/S Havfisk. Arnold satt i styret i Melbu Verft helt frem til 1987.

Her ser vi dagens administrasjonsbygg, tidligere «Heimen»

I 1962 ble Heimen flyttet (demontert og satt opp igjen) fra tomta der Coop er i dag, til der kontoret er i dag og som da fungerte som  driftsbygning med verksted, trålloft for reparasjon av trålbruk, lager og kontor ved Melbu Verft. Huset er renovert og oppgradert flere ganger og brukes den dag i dag. Nå som kantine, garderober, møterom og kontorer for Melbu Systems

I 1974 etter en lang prosess og flere runder med prosjektering og mange runder i styret ble det endelig vedtatt bygging av ny og større kai som skulle gjøre Verftet i stand til å tilfredsstille kravene til bedre kaiplass til stadig større båter/trålere, og ble bygget og ferdigstilt i perioden 1974-1975. Dette var et stort økonomisk løft for bedriften, men det ble også satt i sammenheng med muligheter for å ta vedlikeholdsoppdrag for mange av de andre trålerne også som var i regionen. Historien har vist at dette var en riktig investering, kaia er i bruk den dag i dag når Melbu Systems har båter inne til utrustning av nye fabrikker. Nordlandsjekta Brødrene har også hatt sitt tilholdssted ved kaia vederlagsfritt i alle år siden den kom til Melbu på slutten av 90tallet.

Trålere i sommeropplag ved nykaia på 70 tallet, Foto Museum Nord/Digitalt Arkiv

Tore Johnsen ble ansatt som driftsingeniør i 1971 og var litt inn og ut av driften og kombinerte stillingen med at han også var lærer på Melbu videregående skole til slutten av 80 tallet, men han ble etter hvert Direktør fra ca 1985. Det var i denne perioden Melbu Verft dreide driften fra at 70% av driftens omsetning var rent servicearbeid for den lokale trålerflåten og 30% var produksjonsutstyr til fiskeindustrien, til å bli en nisjeleverandør av diverse produksjonslinjer i til produksjon og behandling av fisk i alle mulige typer og varianter. Aluminium var materialet som ble brukt i begynnelsen, men etter hvert gikk man over til å bruke utelukkende rustfritt stål til denne type produksjon.

I perioden fra midten av 80 tallet til tidlig 90 tall, ble service på trålerne erstattet med nyproduksjon av fabrikkutstyr, med den store «gamechanger» leveranse av mottak og sløyelinje til nytråleren M/TR Sortland som stod ferdig i 1986 og fast vedlikeholdsarbeid på trålere opphørte helt i perioden fra 1992 til 1994

Bilde fra 1987, grunnarbeid er akkurat begynt og kranbilen som ble kjøpt inn til byggeprosjektet.

1987 var også året det ble bygd ut og en ny og stor hall ble bygget slik at den knyttet sammen «gammelverkstedet fra 1919 og snekkerverkstedet fra 20 tallet, utover årene ble både snekkerverkstedet og skuret oppgradert og en huk ble overbygd for å gi rom til et stadig økende behov for mer plass til både maskiner material og de store linjene som ble produsert og montert rundt omkring i Norge, primært i Nord Norge. Den nye hallen ble både prosjektert og satt opp av Melbu Verfts egne folk, Tore Johnsen prosjekterte og arbeiderne støpte gulv og satte opp hallen.

Bilde fra 2021 tatt fra samme sted som bildet ovenfor, hallen med 2 lys i fasaden er den som ble bygd i 1987. Foto privat

I 1987 ble også Pumpeteknikk Nord etablert av Melbu Verft i samarbeid med sentrale nasjonale pumpeleverandører, og skulle fungere som selvstendig selskap som skulle ta seg av pumpesalg og lage totalløsninger innenfor diverse vann og avfallsbehandling i forbindelse med kommunale vann og avløpsanlegg, fiskeindustri og lakseslakterier. Jann Abelsen ble ansatt som direktør etter at sildoljefabrikken Neptun ble nedlagt i 1986 og solgt ut av landet i 1987. Pumpeteknikk skulle prosjektere og selge diverse pumpeløsninger og Melbu Verft skulle produsere nødvendig utstyr til løsningene som ble solgt. Pumpeteknikk økte på med ansatte og etter hvert var de 3 mann på kontoret i 2. etg på administrasjonsbygget og ble etter hvert solgt ut fra Melbu Verft og flyttet til Melbu Fiskeindustri sine lokaler hvor de ble i en periode før de senere satte opp et bygg sammen med Havfisk med både kontor, lager og verksted og er i drift i dag. Pumpeteknikk ble også med tiden kjøpt ut fra Melbu Fiskeindustri av en gruppering av ansatte eid og ble etter lang tids drift, solgt bort fra Melbu til Momek Group.

I salget av Pumpeteknikk fra Melbu Verft ble det også gjort noen bytter og kjøp av aksjer slik at Melbu Verft ble kjøpt helt ut av Havfisk/ Melbu Fiskeindustri konsernet og stod på egne ben igjen fra 1992. En eiergruppe ved navn FABI Nord AS v/Nils Otto Ørjasæter kom i denne prosessen inn på eiersiden og i løpet av 1992/1993 eide Fabi Nord ca 60% av aksjene og Tore Johnsen eide ca 30% og resterende 10% var fordelt på øvrige styremedlemmer og ansatte.

Utover 90 tallet tok verftet stadig større andeler i markedet for utstyr til lakseslakteri i hele landet, det ble også solgt utstyr til utlandet og man så behov for et mer riktig navn i fht type aktivitet og tjenester/produkter som ble levert og i 1998 ble Melbu Tech AS etablert som et rent salgsselskap for totalløsninger til både fiskeindustri og oppdrett, mens Melbu Verft fortsatt bestod og skulle stå for produksjon av utstyr på oppdrag fra Melbu Tech. Melbu Tech ble etablert med formål om å tilby totale skreddersydde løsninger til både inn og utland og tidlig på 2000 tallet var det, i tillegg til hovedkontor på Melbu, kontor i Trondheim og Bergen i Norge samt at det også ble etablert et eget salgsfirma med kontor i Chile.

Her ser vi dronefoto tatt av Bjørn Eide senhøst 202,1 der vi ser nye Vikanøy til kai for en siste sluttføring etter ankomst fra Tyrkia hvor den ble bygd og fikk innmontert fabrikk. Vi ser også alle byggene til venstre i bildet og det nyeste bygget ligger nærmest boligene mot øst og administrasjonsbygget som ble flyttet ligger nærmest havet.

Utover 90 tallet økte både omsetning og bemanning og det meldte seg på nytt behov for større plass, og i 1998 stod det enda en ny hall på plass som var større enn alle andre bygg til sammen. Denne ble bygget på østsiden av både det gamle bygget og det nye bygget med store porter og lasteramper i begge ender.

Chile var et land man hadde store forventninger til i laksenæringa og derfor ble det etablert kontor her, dette viste seg etter hvert å bli en strevsom vei i et noe mer uoversiktlig marked og ikke fult så regulert som vi er vant til i Norge. Det var nettopp et stort prosjekt til Chile som ble Melbu Tech sin bane, dette prosjektet ble bestilt og levert fra Norge i løpet av 2002, men mens utstyret var på vei over Atlanteren, ble prosjektet avbestilt og Melbu Tech gikk etter hvert konkurs. Tore Johnsen var direktør i Melbu Verft helt frem til 2002 da han etter hvert flyttet til Chile for å fortsette med drift av tidligere oppstartet salgsselskap.

Melbu Verft vaklet også pga dette og holdt på å bli dradd med i dragsuget, men etter en storstilt redningsaksjon hvor kreditorene gikk med på en akkordforhandling og Pål Krüger kom inn på eiersiden, ble det høsten 2002 Melbu Verft relansert i ny drakt og med dagens navn som er Melbu Systems. Pål Krüger ble ganske snart eneeier i en meget trang tid for bedriften hvor mange av både ledelse, salg og teknisk forsvant i tillegg til at en god del av verkstedstaben også fikk seg nye jobber etter hvert.  Dette var i en periode hvor laksenæringa hadde store problemer og det var mange og store konkurser som selvfølgelig var med på å gjøre livet vanskelig i en del år fremover.

I 2009 startet en prosess hvor ansatte ble invitert til å kjøpe seg inn på eiersiden med 40% eierandel, Tore Bjørnå, Roald Hanssen og et Vestlandsbasert selskap som heter Kjølås Stansekniver v/Frode Kjølås ble også invitert inn på eiersiden og fordelingen av aksjepostene ble som følger: Ansatte 40%, Pål Krüger 40%, Seaside 10% og Tore Bjørnå og Roald Hansen delte 10%. I denne forbindelsen blir Einar R. Pettersen direktør etter å ha vært driftssjef stort sett etter konkursen til Melbu Tech i 2002. Markedet øker på etter hvert og Melbu Systems går nye veier bla annet blir det etablert en egen automasjonsavdeling som gjør bedriften i stand til å serve kundene enda bedre og gjorde bedriften i stand til å drive med produktutvikling på en annen måte enn i den tiden man måtte kjøpe denne type tjenester.

I 2017 Kjøper Melbu Systems eiendommen mellom verkstedbygget og riksveien, etter at IGA bygg la ned sin drift, dette for å sikre arealer i et ellers ganske trangt område Dette brukes i dag til lager bygg/område

Høsten 2020 tok ansatte over 50% til av aksjene slik at ansatte pr tiden eier 90% gjennom et selskap som heter Melbu Verft Ansatte og Frode Kjølås. Melbu Systems A/S, er en solid bedrift i lokalsamfunnet med over 35 ansatte og driver prosjektering, produksjon og installasjon av forskjellig slags fabrikk og prosessutstyr til handtering av fisk og utstyret produseres fortsatt hovedsakelig i rustfritt stål til fiskeindustri, fiskefartøy og oppdrettsvirksomhet.

Etablert : 1912

Navn: A/S Melbo Slip og Verksted: 1912 til 1935. Melbo Mek Verksted: 1935 til 1962. Melbu Verft AS: 1962 til 2002. Melbu Systems AS: 2002-

Eierskifter: 1912-1931, 1932- 1935, 1935-1941, 1941-1962, 1962-ca 1990. 1990-2002. 2002-2003. 2003-2009. 2009-2020. 2020-

Bygninger: arbeiderbolig, messe og kontor (Skabo), pluss ny slipp 1914-1919. (ikke i bruk i dag) Nytt maskinverksted, bygd i 1919 er i bruk, nytt verkstedbygg tatt i bruk i 1987 og enda et nytt og større verkstedbygg tatt i bruk 1998.